پسرهایی از جنس عشق

تصمیم گرفتن برای داشتن فرزند یعنی تصمیم به اینکه قلبتان برای همیشه بیرون از جسمتان به تپش ادامه دهد

مانی در روز هزاره

                                                                      23 بهمن 1393 هزار روزه که پسرم مانی پا به این دنیا گذاشته..... هزار روزه که بانفسهاش نفس کشیدم .... با خنده هاش خندیدم و از گریه کردنش ناراحت شدم ... این روز مصادف شد با سالگرد نامزدی من و بابا جون ...به همین خاطر کیک  گرفتیم و یه جشن کوچولوی خانوادگی راه انداختیم .  مدام شمع ها رو روشن میکردیم و مانی سریع فوتشون میکرد و  ذوق میکرد...
26 بهمن 1393
1