پسرهایی از جنس عشق
                      پسرهایی از جنس عشق

پسرهایی از جنس عشق
تصمیم گرفتن برای داشتن فرزند یعنی تصمیم به اینکه قلبتان برای همیشه بیرون از جسمتان به تپش ادامه دهد

Email :

برای فرشته آسمانی ام می نویسم از زمانی که در بطنم جای گرفت.


[ موضوع : <-PostCategory->]
تاريخ : - | - | نویسنده : مامانی |