پسرهایی از جنس عشق
X
                      پسرهایی از جنس عشق

پسرهایی از جنس عشق
تصمیم گرفتن برای داشتن فرزند یعنی تصمیم به اینکه قلبتان برای همیشه بیرون از جسمتان به تپش ادامه دهد

Email :

برای فرشته آسمانی ام می نویسم از زمانی که در بطنم جای گرفت.


[ موضوع : <-PostCategory->]
تاريخ : - | - | نویسنده : مامانی |